TRƯỜNG PTDTNT TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

TRƯỜNG PTDTNT TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH