HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIV NĂM 2020

TRƯỜNG PT DTNT TÂY NGUYÊN THAM DỰ HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIV NĂM 2020