Nhân sự Ban Tài chính Trường PTDTNT Tây Nguyên

Nhân sự Ban Tài chính Trường PTDTNT Tây Nguyên

Nhân sự: 03

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đỗ Quang Điệp Trưởng ban 0983.270.844
2 Phạm Minh Hà Thủ quỹ 0983.935.464
3 Nguyễn Xuân Trường Kế toán 0972.329.391