Ban Giám hiệu Trường PTDTNT Tây Nguyên

Ban Giám hiệu Trường PTDTNT Tây Nguyên

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thầy Nguyễn Ngọc Phan

Hiệu trưởng

Điều hành mọi hoạt động của Nhà trường

02623.891.969

Cô Bùi Thị Thu Hòa

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách về công tác Giáo dục - Đào tạo

0968.754.068

Thầy Đinh Văn Ngạc

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách nội bộ, Quản lý học sinh

0988.205.645

Thầy Nguyễn Mạnh Hà

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác Hành chính - Hậu cần

0913.211.235